W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

RSS

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane "rozporządzeniem 2016/679", „RODO" lub "GDPR". W związku z tym informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych, na jakich się to odbywa w Urzędzie Gminy Zbuczyn.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn tel. 25-641 63 90, e-mail: ug@zbuczyn.pl; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Andrzej Rybus-Tołłoczko e-mail: iod@zbuczyn.pl.

Polityka Ochrony Danych Osobowych przyjęta przez Wójta Gminy Zbuczyn obowiązuje każdego z Administratorów Danych Osobowych działającego w obrębie Urzędu Gminy Zbuczyn tj. Radę Gminy Zbuczyn, Urząd Gminy Zbuczyn, Wójta Gminy Zbuczyn i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 


Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań publicznych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś usługę na rzecz gminy Zbuczyn. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. uczestnictwa w konkursie. Oprócz realizacji ww. celów Urząd jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w Urzędzie.

Na terenie przed budynkiem Urzędu: ul. Jana Pawła II1 w Zbuczynie zainstalowany jest również monitoring wizyjny (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu są: zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ww. obiektów, ochrona mienia, oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd na szkodę.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679 - wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; w przypadku wspomnianego wyżej konkursu podstawą prawną będzie:
art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych gmina Zbuczyn zobowiązana jest przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu gminy. Do tych podmiotów zaliczają się firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania służącego do przetwarzania Państwa danych, z którego korzysta Urząd. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu gminy jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz ustalany jest na podstawie:

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
innego szczególnego przepisu prawa, regulaminu.
Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania swoich danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mogą Państwo zwrócić się do Wójta Gminy Zbuczyn o realizację przysługujących Państwu praw. Podkreślić jednak należy, że ze względu np. na wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy Zbuczyn jako administratorowi, niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania. Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

W związku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez Wójta Gminy Zbuczyn podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W innych przypadkach może być dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udziału w organizowanym konkursie, podpisania umowy z gminą, itp.

Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych możecie Państwo uzyskać na stronie BIP Gminy Zbuczyn w dziale „Ochrona danych osobowych”

Podmiot udostępniający: Joanna Skolimowska-Szpura
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Rybus-Tołłoczko
Wytworzył: WÓJT GMINY ZBUCZYN
Data wytworzenia: 06.04.2022
Opublikował w BIP: Joanna Skolimowska-Szpura
Data opublikowania: 13.12.2023 14:21
Ostatnio zaktualizował: Joanna Skolimowska-Szpura
Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2023 14:23
Liczba wyświetleń: 56
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.